Stowarzyszenie

Zapytanie ofertowe dot. wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji „Przebudowa boiska przy szkole w Większycach ”

 W związku z prowadzonym postępowaniem dot. wyboru wykonawcy zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji Stowarzyszenie Rozwoju Reńskiej Wsi, ul.Reński Koniec 2 ,47- 208 Reńska Wieś  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty wykonania zamówienia obejmującego wykonanie zadania pn. „Przebudowa boiska przy szkole w Większycach”

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 2 – Wzór pełnomocnictwa

Załącznik nr 3 – Istotne postanowienia umowy wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym

Załącznik nr 4 – Wzór wykazu robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.compressed (1)

Przedmiar robót

Dokumentacje techniczne.compressed (1)